Hem rebut correctament el teu missatge.
Ens posarem aviat en contacte amb tu.

PREGUNTES FREQÜENTS

Per què és important preveure el futur de les persones amb discapacitat intel·lectual?

Per evitar possibles situacions de desemparament o indefensió de la persona i assegurar-li una protecció i suport quan els progenitors ja no se’n puguin fer càrrec.

Totes les persones amb discapacitat intel·lectual han de passar per un procés judicial de modificació de la capacitat?

No, només aquelles persones que no poden tenir cura de sí mateixes, ja sigui en algun aspecte personal com patrimonial o en tots. En el procés judicial es determinarà en quins àmbits precisa suport i com ha rebre el suport si per mitjà de la figura de la tutela o de la curatela.

Quines figures de protecció preveu la legislació actual que pot determinar un jutge?

El Codi Civil Català contempla les següents figures de suport a la persona que s’han de determinar via judicial

Tutela: El tutor ostenta la representació legal de la persona.

Curatela: El curador complementa la capacitat d’obrar de la persona en els àmbits que determini la sentència.

Pròrroga o rehabilitació de la potestat parental: Els progenitors continuen exercint de pare/mare tal com ho feien quan el fill/a era menor d’edat, d’acord amb l’extensió que determini la sentència.

Defensor judicial: És un càrrec provisional que el jutge designa com a mesura cautelar mentre no es decideix en el procediment principal si la persona necessita algun suport i en quins àmbits. Es podria considerar com un tutor o curador provisional

Assistent: L’assistent dona suport a la persona en els àmbits que determini el jutge d’acord amb la petició que hagi formulat la persona que necessita el suport. És una figura voluntària, el que implica, que la persona que rebrà el suport de l’assistent hi ha d’estar d’acord. Si el suport que precisa la persona és més intens i es correspon més amb una tutela o una curatela, no es pot designar assistent.

Què és la modificació judicial de la capacitat d’obrar d’una persona?

La modificació judicial de la capacitat d’obra d’una persona es fa per mitjà d’un procés judicial que finalitza amb una sentència que determina quina és la figura de protecció que s’adequa millor a les necessitats de la persona (tutela o curatela) i en quins àmbits ho necessita i designa a la persona física o jurídica que ha d’encarregar-se d’exercir les funcions de suport.

Qualsevol persona pot exercir el càrrec de tutor/curador?

Poden exercir el càrrec les persones físiques majors d’edat que tinguin la plena capacitat d’obrar i en les que no concorrin alguna de les següents causes d’ineptitud.

 1. Estar privades o suspeses de l'exercici de la potestat o de la guarda per resolució administrativa o judicial ferma, o haver-ho estat durant cinc anys.
 2. Haver estat remogudes d'una tutela per una causa que els fos imputable.
 3. Estar complint una pena privativa de llibertat.
 4. Estar en situació declarada de concurs i no haver estat rehabilitades, tret que la tutela no inclogui l'administració dels béns.
 5. Haver estat condemnades per qualsevol delicte que faci suposar fonamentadament que no exercirien la tutela d'una forma correcta.
 6. Observar una conducta que pugui perjudicar mantenir la cura de l'incapacitat.
 7. Estar en situació d'impossibilitat de fet per a exercir el càrrec.
 8. Tenir enemistat amb la persona tutelada, o tenir o haver tingut plets o conflictes d'interessos amb ella.
 9. No tenir mitjans de vida coneguts.

També poden exercir el càrrec persones jurídiques sense ànim de lucre que es dediquen a la protecció de persones amb la capacitat d’obrar modificada judicialment. Els professionals que designi l’entitat tutelar per tenir cura de la persona tampoc han d’incórrer en les causes d’ineptitud indicades.

Quan he estat designat per ser tutor/curador, estic obligat a assumir el càrrec?

Poden al·legar-se com a excuses per a no exercir càrrecs tutelars l'edat, la malaltia, la falta de relació amb la persona que ha de ser posada en tutela, les derivades de les característiques de l'ocupació professional del designat o qualsevol altra que faci l'exercici de la tutela especialment onerós o que pugui afectar-lo.

L’excusa es pot al·legar abans d’acceptar el càrrec, de manera que la persona no arribarà a ser tutora/curador i també es pot al·legar després d’haver acceptat el càrrec si s’han donat aquestes circumstàncies de manera sobrevinguda.

Per quan els progenitors no hi siguin, poden decidir qui serà el tutor/curador del meu fill/a.

Els titulars de la potestat parental (progenitors) prorrogada o rehabilitada, poden establir en testament o escriptura pública quina persona física o jurídica volen que exerceixi el càrrec de tutor/curador després de la seva mort.

També hi poden excloure persones concretes que els progenitors no desitgin per exercir el càrrec i poden establir vàries persones per ordre de preferència, és de dir, es pot establir una llista de substituts, quan la persona designada en primer lloc no pugui o no vulgui assumir el càrrec.

Control judicial de la tutela/curatela

 1. La llei imposa una sèrie d’obligacions formals davant el jutjat que les ha nomenat a les persones físiques o jurídiques que ostenten càrrec tutelars. r davant el jutjat que l’ha nomenat. .Aquesta obligació no s’imposa als titulars de la potestat parental prorrogada, no obstant això, el jutjat de manera excepcional pot imposar aquestes obligacions si considera que les circumstàncies del cas ho requereixen.

  Aquestes obligacions són;

  • Inventari: el tutor/curador ha de presentar inventari de béns de la persona a qui dona suport en el termini de 60 dies des de l’acceptació del càrrec
  • Rendició de comptes anuals: s’ha de presentar rendició de comptes cada any entre l’1 de gener i el 30 de juny de l’any següent. La rendició de comptes consisteix en informar sobre un estat d’ingressos i despeses indicant l’actiu i el passiu del patrimoni. -Rendició final: quan finalitza el càrrec, per motiu que sigui, s’ha de presentar rendició final en un termini de 6 mesos des de l’extinció del càrrec.
  • Informe sobre la situació personal: s’ha d'informar anualment detalladament dels canvis rellevants que s'hagin produït en la persona incapacitada tutelada des de l'anterior rendició de comptes, indicant el seu estat de salut, lloc de residència i situació personal i familiar.

  El jutge ha d’aprovar o desaprovar tant els comptes anuals com el compte final, en cas de desaprovació, el ministeri fiscal pot instar les accions oportunes en protecció de la persona.

  - Obligació de comunicar el domicili: Si el tutor és una persona jurídica, ha de comunicar a l'autoritat judicial el lloc de residència del tutelat i els canvis de residència posteriors.

 2. El tutor/curador necessita autorització judicial per realitzar determinats actes com venda de béns ’immobles, renúncia de crèdits.
 3. Qualsevol persona, siguin particulars o professionals, que tinguin contacte amb la persona pot posar en coneixement de fiscalia o del jutjat fets que hagi tingut coneixement i que puguin denotar un incorrecte exercici del càrrec tutelar. També ho pot fer el mateix interessat si té capacitat natural suficient. Tant la fiscalia com el jutjat faran els tràmits pertinents

Per quins actes necessita el tutor autorització judicial?

 1. El tutor necessita autorització judicial pels següents actes:
  • Venda de béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual i industrial o altres béns de valor extraordinari, així com gravar-los o subrogar-se en un gravamen preexistent, tret que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar l'adquisició del bé.
  • Alienar drets reals sobre els béns a què es refereix la lletra a o renunciar a ells, amb l'excepció de les redempcions de censos.
  • Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No és precisa l'autorització, no obstant això, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.
  • Renunciar a crèdits.
  • Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses.
  • Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, tret que aquest es constitueixi per a finançar l'adquisició d'un bé.
  • Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze anys.
  • Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d'obligacions alienes.
  • Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de les persones que formin part d'elles, així com constituir, dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats.
  • Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades amb els béns o drets a què es refereix el present apartat.
  • Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.
  • Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals, sense perjudici de la facultat d'instar la seva suspensió provisional.
 2. No és precisa l'autorització judicial en relació amb els béns adquirits per donació o a títol successori si el donant o el causant l'han exclòs expressament.

Qui pot iniciar el procés judicial de la modificació de la capacitat?

Estan legitimades per iniciar el procediment judicial de modificació de la capacitat

 • La mateixa persona que necessita suport
 • El cònjuge, o qui es trobi en una situació assimilable
 • Els descendents
 • Els ascendents
 • Els germans
 • El Ministeri fiscal haurà de promoure aquesta declaració, si les anteriors persones, no existissin o no l'haguessin sol·licitat. Qualsevol persona pot informar a la fiscalia de la necessitat de protecció de la persona a fi que des del Ministeri fiscal actuï.

Necessito advocat per tramitar el procediment de modificació judicial de la capacitat?

Sí. En aquests procediments judicials és necessari ser assistit per advocat i representat per procurador.

Què són les entitats tutelars?

Són persones jurídiques sense ànim de lucre (fundacions o associacions) que reuneixen els requisits establerts per la legislació vigent. Tenen com a finalitat la protecció i la cura de les persones amb la capacitat modificada judicialment.

Què és el servei de pretutela i suport al tutor de Malla.

En el servei de pretutela s’estableix entre la família i l’entitat tutelar una relació, un cop els progenitors han decidit que en un futur l’entitat exerceix el càrrec tutelar del seu fill/a, tant si l’han designat en el testament com a primera opció o amb caràcter subsidiari. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment d’assumir el càrrec per l’entitat, ja hi ha un coneixement previ i una confiança entre l’entitat tutelar i la persona a tutelar.

Es fa un seguiment individualitzar de les futures tuteles i es dona suport al tutor i es proporciona assessorament, orientació i recolzament a les seves famílies per prevenir els suports que precisa la persona.