Hem rebut correctament el teu missatge.
Ens posarem aviat en contacte amb tu.

INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I SUPORT

Objectius

Informem i assessorem, sobre les diferents figures de protecció que contempla l’ordenament jurídic, a les persones amb discapacitat intel·lectual que poden necessitar algun tipus de suport, als familiars d’aquestes, a professionals i entitats del sector. A banda del procediment de modificació judicial de la capacitat d’obrar també orientem sobre altres procediments relacionats amb l’exercici dels càrrecs tutelars com la presentació d’inventari i de rendició de comptes, excusa o remoció de càrrec, autorització per la venda d’immobles, ingressos involuntaris, etc.

Donem suport a les persones que exerceixen càrrecs tutelars ( sigui familiar o no) per fer ajudar en l'exercici del càrrec tutelar que correspongui i en conseqüència fomentar que siguin les persones de la família, com a institució més natural, les que proporcionin el suport.

PRETUTELES

Pretuteles

En el servei de pretutela establim, si es voluntat de la família o la persona, una relació entre aquestes i l’entitat, un cop els progenitors han decidit que en un futur l’entitat exerceixi el càrrec tutelar del seu fill/a, tant si l’han designat com a primera opció o amb caràcter subsidiari. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment d’assumir el càrrec per l’entitat, ja hi ha un coneixement previ i una confiança mútua.

Fem un seguiment individualitzat de cada una de les persones que en el futur puguin necessitar el suport de Malla a través d’alguna de les figures previstes a l’ordenament jurídic i assessorem, orientem i recolzem a les famílies .

La inclusió en el servei de pretuteles ajuda a evitar possibles situacions de desemparament o indefensió de la persona i assegurar-li una protecció i suport quan els progenitors o familiars ja no se’n puguin fer càrrec.

Durant el període que les persones estan vinculades en el servei de pretuteles, mantenim contacte amb la persona i la seva família, i si hi estan d’acord podem fer reunions amb els professionals dels recursos que utilitzen amb la finalitat de conèixer la situació personal, familiar i social perquè ajudi a l’inici del càrrec tant per l’entitat tutelar com per la persona a qui es donarà suport.

Pretuteles

TUTELES

Objectius

La missió principal de Malla és donar suport a les persones en els àmbits que es requereixi a través de l’exercici del càrrec d’alguna de les figures de protecció que contempla la legislació (tutela, curatela, assistent, defensor judicial …).

El servei de Tuteles vetlla pels drets i interessos de la persona a qui donem suport, amb la finalitat de fer tot el possible pel seu desenvolupament integral i per a la plena inclusió dins la societat. Aquest objectiu es compleix a través d’un equip de professionals multidisciplinar que s’integra en les àrees en què s’organitza l’entitat ( social, administrativa, comptable i jurídica). L’equip elabora amb la persona un pla individualitzat d’actuació que s’actualitza anualment en el que s’estableixen el conjunt d’activitats necessàries per atendre les necessitats de la persona.

Des de Malla potenciem les relacions entre les persones a qui donem suport, per reforçar el vincle de pertinença a l’entitat a fi que se sentin estimades i part de l’entitat. Amb aquest objectiu celebrem diferents trobades, entre les més significatives estan: la celebració dels aniversaris , sortides d’oci i el dinar de Nadal en que es comparteix taula i música entre totes les persones a les quals donem suport, les persones del servei de pretuteles, tots els professionals de l’entitat i voluntaris que també s’afegeixen a la celebració.

Estem actualitzant la web per adaptar la informació a la reforma normativa recent. La secció INFORMA'T està actualitzada.