Hem rebut correctament el teu missatge.
Ens posarem aviat en contacte amb tu.

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ JURÍDICA I SUPORT

Objectius

Informació, orientació jurídica i suport: Informem i orientem sobre les mesures de provisió de suport a l’exercici de la capacitat jurídica que contempla l’ordenament jurídic. També orientem sobre altres procediments relacionats amb l’exercici de l’assistència, com la presentació d’inventari i de rendició de comptes, excusa o remoció de càrrec, autorització per la venda d’immobles, etc.

Facilitem informació sobre els tràmits administratius relacionats amb la discapacitat ( dependència, grau de discapacitat, orientació de recurs, prestacions…)

Donem suport a les persones que fan d’assistent (sigui familiar o no) per fer més fàcil el desenvolupament de les seves funcions.

Aquest servei s’orienta a les persones amb discapacitat intel·lectual que poden necessitar algun tipus de suport, als familiars d’aquestes, a professionals i entitats del sector.

PREVISIÓ DE FUTUR

Pretuteles

S'estableix un acord formalitzat entre la persona amb discapacitat intel·lectual i/o la seva família i l’entitat un cop la persona per ella mateixa o amb el suport del seu nucli familiar han decidit que en un futur la nostra entitat desenvolupi les funcions d’assistent de la persona, tant si ens designa en primera opció o amb caràcter subsidiari.

Fem un seguiment individualitzat de la persona que en el futur pugui ser assistida, sempre que hi estigui d’acord. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment assumir el càrrec per part de l’entitat, ja hi ha coneixement previ de què vol i necessita, a més de confiança amb l’entitat.

Durant el període que les persones estan vinculades en el servei de previsió de futur, també podem mantenir contacte la família de la persona amb discapacitat , i si hi estan d’acord podem fer reunions amb els professionals dels recursos que utilitzen amb la finalitat de conèixer la situació personal, familiar i social perquè ajudi a l’inici de l’assumpció de l’assistència tant per l’entitat com per la persona a qui es donarà suport.

La inclusió en el servei de previsió de futur ajuda a evitar possibles situacions de vulnerabilitat o indefensió de la persona i assegurar-li el suport que necessita quan les persones (progenitors, altres parents, etc.) que li ho estan proporcionant ja no se’n puguin fer càrrec.

Pretuteles

SUPORT A L’EXERCICI DE LA CAPACITAT JURÍDICA

Objectius

La missió principal de Malla és donar suport a les persones en els àmbits que es requereixi a través de la figura jurídica de l’assistència d’acord amb les mesures de suport que estableixi la resolució judicial o escriptura pública notarial.

Donem suport a la persona, vetllant pels seus drets i interessos, a fi que pugui exercir la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions. Considerem que hem d’afavorir amb la nostra tasca que pugui desenvolupar-se de manera integral amb plena inclusió dins la societat.

Aquest objectiu es porta a terme a través d’un equip de professionals multidisciplinari que s’integra en les àrees en què s’organitza l’entitat (social, administrativa, comptable i jurídica). L’equip elabora amb la persona un pla individualitzat d’actuació que s’actualitza anualment, en el que s’estableixen el conjunt d’acords per donar els suports que necessita.

D’altra banda, considerem enriquidor el fet de potenciar les relacions entre les persones a qui donem suport, sempre que estiguin d'acord, per reforçar el vincle amb l’entitat a fi que se sentin estimades i part de Malla. Amb aquest objectiu preparem activitats de diversa índole de caràcter voluntari, que acostumen a ser molt profitoses per les relacions interpersonals.