Hem rebut correctament el teu missatge.
Ens posarem aviat en contacte amb tu.

ORÍGENS

Objectius

Malla Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat Psíquica som una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública. Fundada l’any 2005, a partir de la unió d'un grup de professionals de l'àmbit social amb experiència en el camp de la tutela i discapacitat intel·lectual. Neix amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats expressades per les famílies, preocupades pel futur dels seus fills amb discapacitat intel·lectual, cercant els mecanismes i serveis necessaris per donar-los suport i garantir l’exercici dels seus drets.

TENIM COM A OBJECTIUS:

 • Ajudar la persona que donem suport a assolir un estàndard òptim de qualitat de vida d’acord amb les seves circumstàncies i voluntat.
 • Garantir el suport necessari a l’exercici de la capacitat jurídica d’acord amb les mesures de suport adoptades perquè es respectin els seus béns i drets.
 • Acordar la previsió de futur amb la persona amb discapacitat intel·lectual i/o la seva família i l’entitat perquè quan arribi el moment la nostra entitat desenvolupi les funcions de suport a l’exercici de la capacitat jurídica.
 • Donar informació i orientació a les persones amb discapacitat i les seves famílies sobre les mesures de provisió de suport a la capacitat jurídica que contempla l’ordenament jurídic. També orientem sobre altres procediments relacionats amb l’exercici de l’assistència, com la presentació d’inventari i de rendició de comptes, excusa o remoció de càrrec, autorització per la venda d’immobles, etc.

Malla està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 30457 i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d’atenció a persones amb disminució, amb el núm. S06366 i en la Secció d’Entitats privades d’iniciativa social, amb el núm. E04079. L’any 2016 va ser declarada d’Utilitat Pública.

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

MISSIÓ

Malla té com a missió principal proporcionar suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat intel·lectual d'acord amb la seva voluntat, desitjos i preferències sempre que sigui possible, amb els suports que necessiti d’acord amb el que estableixi la resolució judicial o escriptura pública notarial. Treballem perquè la persona pugui continuar desenvolupant la seva vida amb respecte respectant la seva autonomia, ajudant-la a aconseguir uns estàndards de qualitat de vida òptims d’acord amb les seves característiques i voluntat. Recolzem la persona perquè rebi el respecte a la dignitat que li correspon i l’ajudem a defensar els seus drets i interessos en tots els aspectes de la vida.

L’àmbit territorial d’actuació de la nostra entitat és la província de Barcelona.

Treballem amb el compromís de proporcionar el servei més òptim i amb la voluntat que la millora contínua del servei es realitzi amb la participació activa de tot el personal de l’entitat, mitjançant el treball en equip amb una comunicació transversal i circular. Actuem pensant en els beneficis i drets de la persona que donem suport i treballant amb una atenció individualitzada.

VISIÓ

Malla pretén ser una entitat de referència en l’àmbit de les entitats que donen suport a les persones amb discapacitat intel·lectual per l’exercici de la seva capacitat jurídica, mantenint i potenciant una atenció propera i de qualitat.

Ofereix una atenció individualitzada, treballant en el suport a la presa de decisions conjuntament amb la persona posant en el centre de tot la voluntat de la persona amb discapacitat.

VALORS

Els valors que ens defineixen són:

 • Transparència.
 • Qualitat i ètica.
 • Compromís amb la persona que donem suport respectant les seves circumstàncies i preferències.
 • Sentit de pertinença a l’entitat.
 • Responsabilitat en el desenvolupament de les nostres funcions de suport a la persona amb discapacitat.
 • Comunicació transversal i circular.
 • Treball en equip multidisplinàriament.

ÒRGANS DE GOVERN

Malla es regeix pel sistema d’autogovern i pel principi de representació, mitjançant l’Assemblea General de persones sòcies i la Junta Directiva.

ASSEMBLEA DE PERSONES SÒCIES

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’Associació i és reuneix, com a mínim, un cop a l’any, dins del primer semestre natural per poder aprovar el Pla anual d’actuació de l’Associació, avaluar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com els comptes corresponents de cada exercici.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i es reuneix, normalment, bimensualment. Les persones membres de la Junta Directiva poden exercir el seu càrrec per un període de 4 anys prorrogable i el seu càrrec és a títol gratuït.

COMPOSICIÓ:

 • President: Víctor Franch Cabestany
 • Vice-presidenta: Gemma Cambra Terraza
 • Secretari: Ignacio Antia Ochotorena
 • Tresorer: Jorge Raventós Conill
 • Vocals:
  • Mònica Agustí Ripoll

ORGANIGRAMA

CONFIGURAR COOKIES