Hem rebut correctament el teu missatge.
Ens posarem aviat en contacte amb tu.

ORÍGENS

Objectius

Malla Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat Psíquica som una entitat sense ànim de lucre. Fundada l’any 2005, a partir de la unió d'un grup de professionals de l'àmbit social amb experiència en el camp de la tutela i diversitat funcional intel·lectual. Neix amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats expressades per les famílies, preocupades pel futur dels seus fills amb diversitat funcional intel·lectual, cercant els mecanismes i serveis necessaris per donar-los suport i garantir els seus drets.

TENIM COM A OBJECTIUS:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional intel·lectual a les que donem suport.
 • Garantir i protegir els drets i els béns de les persones amb diversitat funcional intel·lectual a les que donem suport d’acord amb l’abast del càrrec tutelar que exercim.
 • Prevenir situacions de desemparament i desprotecció de les persones amb diversitat funcional intel·lectual.
 • Donar informació i assessorament professional amb relació als processos judicials derivats i/o relacionats amb els suports que poden necessitar.

Malla està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 30457 i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d’atenció a persones amb disminució, amb el núm. S06366 i en la Secció d’Entitats privades d’iniciativa social, amb el núm. E04079. L’any 2016 va ser declarada d’Utilitat Pública.

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

MISSIÓ

Malla té com a missió la protecció, promoció de l’autonomia, millora de la qualitat de vida, respecte, defensa dels drets i interessos en tots els aspectes de la vida de les persones amb diversitat funcional intel·lectual a les que donem suport, exercint el càrrec tutelar i amb l’abast que correspongui en cada cas. L’àmbit territorial d’actuació de la nostra entitat és la província de Barcelona.

Treballem amb el compromís de proporcionar el servei més òptim i amb la voluntat que la millora contínua del servei es realitzi amb la participació activa de tot el personal de l’entitat, mitjançant el treball en equip amb una comunicació transversal i circular. Actuem pensant en els beneficis i drets de la persona que donem suport i vetllant per a garantir una atenció individualitzada.

VISIÓ

Malla pretén ser una entitat de referència en l’àmbit de les entitats que donen suport a les persones amb diversitat funcional intel·lectual, mantenint i potenciant una atenció propera i de qualitat. Ofereix una atenció individualitzada, treballant en la presa de decisions conjuntament amb la persona i tenint present la seva voluntat.

VALORS

Els valors que ens defineixen són:

 • Transparència.
 • Qualitat i ètica.
 • Compromís amb la persona que donem suport respectant la seva idiosincràsia.
 • Sentit de pertinença a l’entitat.
 • Responsabilitat, en quant a protecció, defensa del drets i garantir la qualitat de vida de les persones que donem suport.
 • Comunicació transversal i circular.
 • Treball en equip a nivell multidisciplinari.

ÒRGANS DE GOVERN

Malla es regeix pel sistema d’autogovern i pel principi de representació, mitjançant l’Assemblea General de persones sòcies i la Junta Directiva.

ASSEMBLEA DE PERSONES SÒCIES

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’Associació i és reuneix, com a mínim, un cop a l’any, dins del primer trimestre natural per poder aprovar el Pla anual d’actuació de l’Associació, avaluar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com els comptes corresponents a l’exercici anterior.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i es reuneix, normalment, bimensualment. Els membres de la Junta Directiva poden exercir el seu càrrec per un període de 4 anys prorrogable i el seu càrrec és a títol gratuït.

COMPOSICIÓ:

 • Presidenta: Elena Urdiales Martín
 • Vice-president: Víctor Franch Cabestany
 • Secretari: Ignacio Antia Ochotorena
 • Tresorer: Jorge Raventós Conill
 • Vocals:
  • Oti Román Martín
  • Mònica Agustí Ripoll

ORGANIGRAMA

Estem actualitzant la web per adaptar la informació a la reforma normativa recent. La secció INFORMA'T està actualitzada.