Hem rebut correctament el teu missatge.
Ens posarem aviat en contacte amb tu.

TRANSPARÈNCIA

Memòria


Auditoria


Qualitat

Qualitat 01

Política de qualitat

Política de qualitat 01

NORMATIVA APLICABLE

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
  • Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

ESTATUTS


RETRIBUCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec i exerceixen el seu càrrec de manera completament gratuïta


COMPTES ANUALS

Estan auditats i dipositats anualment en el Departament de Justíca de la Generalitat.